FI:s kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering inom pelare 2

Finansinspektionen (FI) anser att värdepapperisering kan ge upphov till risker som inte beaktas i nuvarande regelverk. Idag remitteras därför den metod som FI avser att använda för att bedöma bankers kapitalkrav inom pelare 2 för återflödesrisk vid värdepapperisering.

De senaste årens skärpta kapitalkrav och kommande regelverk kan stärka svenska bankers incitament för värdepapperisering och bidra till en större värdepapperiseringsmarknad. FI ser i grunden fördelar med att den svenska kreditefterfrågan kan tillgodoses genom en bredare bas av kapital- och finansieringskällor, men bedömer att stabilitetsrisker kan uppstå i ett läge när marknaden för värdepapperisering inte längre medger nya emissioner.

I sådana situationer ställs banker inför valet att antingen förnya de underliggande krediterna eller att i stället neka låntagarna nya eller förlängda krediter.

I det första fallet uppstår en så kallad återflödesrisk när banken får ett återflöde av kreditrisk och plötsligt ökat kapitalbehov. En plötslig kapitalkravsökning kan innebära att banken får problem att uppfylla sina kapitalkrav, vilket kan få konsekvenser för den finansiella stabiliteteten då förtroendet för banken kan påverkas negativt. Banken kan också få behov av att plötsligt dra ner på annan utlåning eller till och med tvingas avveckla delar av sin verksamhet.

I det andra fallet kan finansiella stabilitetsrisker avseende det samlade kreditutbudet uppstå eller förstärkas på grund av att låntagarnas finansiering avbryts. Detta kan få allvarliga konsekvenser för en låntagare. Om en stor del av den svenska kreditmarknaden berörs av sådana transaktioner kan det innebära en kraftigt förhöjd risk för en allvarlig nedgång i kreditförsörjningen i Sverige.

Mot denna bakgrund bedömer FI att det är angeläget att säkerställa att banker har möjlighet att hantera återflödesrisken även i perioder av ekonomisk nedgång för att undvika eller minska risker ur ett stabilitetsperspektiv.

Metoden innebär inget förbud mot värdepapperisering men tar bort kapitalkravsincitamenten för betydande och olämpligt strukturerade värdepapperiseringar. Förslaget är därför att banker vars transaktioner uppfyller vissa villkor ska undantas från ett kapitalkrav för återflödesrisk. Metoden skulle idag inte få några konsekvenser för de svenska bankerna.

FI avser att använda metoden i översyns- och utvärderingsprocessen från och med år 2017. I första hand berörs endast företag i tillsynskategori 1 och 2.

Promemorian innehåller FI:s ställningstaganden och förslag till undantag.

Laddar sidan