Snapphanebygdens Sparbank får varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen ger Snapphanebygdens Sparbank en varning. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 2,2 miljoner kronor.

FI:s undersökning visar att Snapphanebygdens Sparbank har haft brister i sin kreditriskhantering och kreditprocess i flera väsentliga avseenden.

FI bedömer att banken har haft bristande kontroll över sina kreditrisker eftersom den har överskridit sin riskaptit för kreditrisker vid flera tillfällen.

Styrelsen, som även är bankens kreditkommitté, har fattat kreditbeslut på bristande underlag, enligt FI:s bedömning. Även dokumentationen av kreditbesluten har varit bristfällig. Styrelsen har inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder efter rapporter från bankens kontrollfunktioner.

Banken har i allt väsentligt medgett de brister som FI har konstaterat och har nu vidtagit eller planerar att vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Mot bakgrund av detta finner FI att det är tillräckligt att meddela banken en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 2,2 miljoner kronor.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan