FI ger Nordea tillstånd att flytta till Finland

Finansinspektionen (FI) har beslutat att ge Nordea Bank AB tillstånd att verkställa sin fusionsplan och därmed att flytta bankens huvudkontor till Finland.

Nordea är en systemviktig bank i Sverige. En central utgångspunkt för FI:s prövning har därför varit att Nordeas kapitalkrav ska bibehållas även efter flytten. Det finns vissa skillnader i utformningen av kapitalkrav mellan Sverige och bankunionen, men på kort sikt kommer Nordeas kapitalkrav i euro att vara oförändrat. Även på lång sikt bedömer FI att kapitalkravet kommer att vara i paritet med dagens nivå.

FI har framför allt prövat om fordringsägare, däribland insättarna, eller allmänintresset påverkas negativt av fusionen. Det handlar om att dels bedöma om fusionen väsentligt ökar risken i koncernen eller moderbanken, dels om risken för svensk ekonomi och svenska skattebetalare ökar. FI bedömer att dessa risker inte kommer att öka.

Fusionen innebär ett minskat svenskt ansvar för och inflytande över Nordea. Men FI:s samlade bedömning är att insynen och möjligheten att påverka även framöver kommer att vara tillräcklig för att bibehålla svensk finansiell stabilitet.

Inför beslutet har FI haft en omfattande dialog med såväl Europeiska centralbanken (ECB) som med tillsynsmyndigheterna i Danmark, Norge och Finland. Riksbanken och Riksgälden har yttrat sig i ett remissförfarande.

Läs mer

Laddar sidan