Solidar Fonder AB får varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) ger Solidar Fonder AB (Solidar) en varning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

FI:s undersökning visar att Solidar har haft allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter, i sitt agerande i fondandelsägarnas intresse, samt haft bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering.

Solidar utvecklade tillsammans med bolaget DS Platforms Ltd (DSP) ett derivatinstrument. Solidar ingick därefter omfattande transaktioner i derivatinstrumentet med DSP för vissa av Solidars fonder. Vad gäller samarbetet och handeln med derivatinstrumentet fanns det intressekonflikter att hantera. De bestod bland annat i att styrelseledamöter i Solidar hade ekonomiska intressen i DSP. FI:s undersökning visar att Solidar inte hanterade intressekonflikterna. Detta har medfört en uppenbar risk att egna ekonomiska intressen har satts framför fondandelsägarnas.

Solidar vidtog inte heller tillräckliga åtgärder för att säkerställa att bolaget handlade uteslutande i fondandelsägarnas intresse genom att bolaget hade brister i sin utvärdering av olika förvaltningsstrategier. Dessutom hade bolaget brister i rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering av de undersökta fonderna.

Reglerna om intressekonflikter och att agera uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse tillhör de mest centrala regler som fondbolag är skyldiga att följa och är grundläggande för att upprätthålla skyddet för investerarna och förtroendet för fondmarknaden.

Solidar har vidtagit åtgärder och planerar att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Handeln med DSP har upphört och bolaget har förtydligat sina interna regler. Bolaget har också genomfört ändringar i sin styrelse och ledning. Med hänsyn till dessa åtgärder finner FI att det är tillräckligt att meddela Solidar en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

Solidar är ett fondbolag som har ett 20-tal värdepappersfonder. Bolaget hade per den 31 mars 2018 ett förvaltat kapital på cirka 20 miljarder kronor, varav cirka 75 procent inom premiepensionssystemet. Enligt Pensionsmyndigheten har cirka 68 000 pensionssparare sparande i Solidars fonder.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan