Hoylu AB får sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) har beslutat att ge Hoylu AB (Hoylu) en sanktionsavgift på 2,1 miljoner kronor på grund av överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar). Hoylu som arbetar med kommunikationslösningar är noterat på Nasdaq First North.

FI har granskat Hoylus hantering av informationsgivningen i samband med att bolaget ingick ett ramavtal med Holland America Line som ingår i kryssningskoncernen Carnival.

FI:s undersökning visar att Hoylu inte har uppfyllt kraven på offentliggörande av insiderinformation i artikel 17 i Mar, genom att bolaget dels inte har offentliggjort insiderinformation och dels inte har offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt. Hoylu har även brustit i att uppfylla sina skyldigheter i artikel 18 i Mar genom att bolaget inte har fört en korrekt insiderförteckning. Flera av överträdelserna är allvarliga, men inte så allvarliga som de hade kunnat vara om informationen om avtalet helt hade uteblivit.

FI gör bedömningen att överträdelserna kan ha haft effekt på marknaden då investerare inte har kunnat göra en fullständig och korrekt bedömning av innehållet i bolagets pressmeddelanden. Marknaden har dessutom lidit skada av att aktörerna inte fått information av betydelse i rätt tid vid bedömningen av värdet på finansiella instrument. Mot bakgrund av detta finner FI att Hoylu ska få en sanktionsavgift på 2,1 miljoner kronor.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan