FI ger Skandia Liv en varning

Skandia Liv har under flera år inte beräknat sitt kapitalbehov och åtagande mot kunderna på ett realistiskt och korrekt sätt. Det har inneburit att skyddet för kunderna och bolagets solvenssituation inte har kunnat bedömas på ett rättvisande sätt. Skandia Liv får därför en varning och en sanktionsavgift på 35 miljoner.

Finansinspektionen (FI) har undersökt om Skandia Liv har följt reglerna för beräkning av sina åtaganden gentemot försäkringstagarna, de försäkringstekniska avsättningarna, samt det kapital som bolaget ska avsätta för att kunna hantera riskerna i verksamheten. FI:s undersökning omfattar perioden från och med fjärde kvartalet 2016 till och med tredje kvartalet 2019.

Reglerna om beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav är till för att försäkringsbolag alltid ska värdera sina åtaganden till kunderna korrekt och avsätta tillräckligt med kapital för att kunna möta dessa. Att beräkna risker på ett korrekt och realistiskt sätt är avgörande för att bolag verkligen har tillräckligt med kapital och är en central del av konsumentskyddet på försäkringsmarknaden.

Skandia Liv har under flera år använt ett felaktigt antagande om risken för att försäkringar upphör i förtid, så kallad annullation. Det har medfört att såväl bolagets åtaganden som det kapital som avsatts för dessa inte beräknats korrekt och realistiskt. Därmed har inte skyddet för kunderna och bolagets solvenssituation kunnat bedömas på ett rättvisande sätt. Dessutom har underlaget för beräkning av åtaganden haft brister som ytterligare försvårat en sådan bedömning.

Att Skandia Liv inte har tillämpat reglerna på ett korrekt sätt under en längre period är allvarligt. Bolaget har samtidigt vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna. FI har därför beslutat att Skandia Liv ska få en varning i förening med en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan