Swedbank får sanktionsavgift för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvätt

Swedbank AB har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Det visar resultatet av de två parallella undersökningarna av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland (Swedbank AS) som har genomförts av svenska Finansinspektionen (FI) och estniska Finantsinspektsioon.

FI har därför beslutat att Swedbank AB ska få en varning och betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor.

Finantsinspektsioon har utfärdat ett föreläggande som innebär att Swedbank AS måste vidta åtgärder för att förbättra sina system för att motverka penningtvättsrisker då de nuvarande inte uppfyller kraven i penningtvättsregelverken. En brottsutredning i Estland kommer att fastställa om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har förekommit.

Den svenska undersökningen slår fast att Swedbank AB har haft stora brister i sin styrning och kontroll av arbetet att motverka penningtvätt i de baltiska dotterbankerna. Banken har haft otillräcklig riskmedvetenhet och även otillräckliga processer, rutiner och kontrollsystem när det gäller att hantera riskerna för penningtvätt. Den baltiska verksamheten har även saknat tillräckliga resurser för att motverka penningtvätt.

Undersökningen visar att Swedbank AB har haft kännedom om misstänkt penningtvätt i Baltikum. Banken har dock inte, trots flera interna och externa rapporter som har varnat för brister i de baltiska dotterbolagen och risker för penningtvätt, vidtagit lämpliga och tillräckliga åtgärder. FI har också upptäckt flera exempel på hur banken har undanhållit dokumentation och information från FI som i efterhand visar på det allvarliga läget. Detta har även den estniska tillsynsmyndigheten funnit i sin undersökning.

– Vår undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Det är också mycket bekymmersamt att banken vid flera tillfällen undanhöll information från FI som skulle ha visat på allvaret och omfattningen av problemen.

FI har även undersökt hur Swedbank AB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. Undersökningen visar att banken har haft brister i sin riskklassificering av kunder och i sin övervakning av transaktioner. FI:s slutsats blir därför att banken inte har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken i sin svenska verksamhet.

Utifrån en sammantagen bedömning av båda utredningarna har FI beslutat att Swedbank AB ska få en varning och en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor.

FI och Finantsinspektsioon bedömer att sanktionen och föreläggandet inte äventyrar bankens nuvarande verksamhet eller dess kunder. Banken är välkapitaliserad och har en god likviditetstäckningsgrad.

Den estniska undersökningen visar att det estniska dotterbolaget har haft allvarliga brister i sitt kontrollsystem för att motverka penningtvätt och att banken inte har lyckats leva upp till kraven i penningtvättsregelverken.

– Swedbank har inte investerat tillräckligt i förebyggande åtgärder för att motverka penningtvättsrisker, säger Kilvar Kessler, ordförande för Finantsinspektsioon. Bankkoncernen fattade beslut som tillät affärer med högriskkunder utan att ha tillräckliga system och kontroller på plats och utan fullständig kunskap om vilka penningtvättsrisker som dessa kunder innebar.

Finantsinspektsioon har därför utfärdat ett föreläggande som ålägger Swedbank AS att vidta omfattande åtgärder för att ordentligt förstå och motverka de risker som banken tidigare har haft och nu står inför. Swedbank AS måste också se över och ändra de organisatoriska förutsättningarna för att kunna hantera dessa risker mer effektivt. Banken måste ändra sitt arbete när det gäller att förstå sina kunders aktiviteter och sina rutiner för rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen samt rapportering av operationella risker till Finantsinspektsioon.

Finantsinspektsioon har dessutom hittat flera exempel på hur den estniska dotterbanken har undanhållit information som skulle ha visat på de allvarliga problem som funnits i banken.

Frågan om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har ägt rum i banken utreds för närvarande av den estniska åklagarmyndigheten. Som i många andra länder kan man inte bli dömd två gånger för samma brott i Estland. Därför avslutade Finantsinspektsioon delar av sin undersökning av Swedbank AS i november 2019 så att åklagare kunde fortsätta med brottsutredningen.

Pressekreterare
070-300 47 32

Bakgrund om undersökningarna

Undersökningarna av Swedbank har genomförts separat men i nära samarbete mellan FI och Finantsinspektsioon. FI har undersökt Swedbank AB:s styrning av arbetet mot penningtvätt i de baltiska dotterbolagen och hur Swedbank AB:s svenska verksamhet har följt kraven i penningtvättsregelverken. Finantsinspektisioon har under samma period genomfört en undersökning av hur Swedbanks estniska dotterbolag har följt penningtvättsregelverket i sin verksamhet.

Den svenska undersökningen av Swedbank AB:s styrning av arbetet mot penningtvätt i de baltiska dotterbolagen startade i april 2019. Undersökningen omfattar tidsperioden 2015 till och med första kvartalet 2019 och har innefattat en genomgång av ett mycket stort antal interna rapporter från bankens kontrollfunktioner, mötesanteckningar från styrelse- och ledningsmöten och ett antal riktade undersökningar gjorda både av banken själv och av externa konsulter samt intervjuer och datainsamling.

Den svenska undersökningen av bankens efterlevnad av det svenska regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism startade i november 2018. Undersökningen omfattar tidsperioden april till november 2018 och fokuserar på riskbedömning och riskklassificering av kunder, policyer och instruktioner, känn-din-kund-akter, transaktionsmonitorering och rapportering av misstänkta transaktioner till finanspolisen. Undersökningen var begränsad till kundkategorier som traditionellt anses ha en högre risk så som politiskt exponerade personer och privat-banking-kunder.

Den estniska undersökningen genomfördes under perioden april till november 2019. I undersökningen har Finantsinspektsioon granskat en stor mängd interna dokument och haft ett stort antal möten med Swedbank AS:s ledning, styrelseledamöter och medarbetare. Finantsinspektsioon har ingående granskat de dagliga rutinerna hos anställda i banken, granskat stickprov på kundakter och utvärderat IT-system och dess kontinuitet.

Utifrån detta har Finantsinspektsioon gjort en sammanställning av hur banken har organiserat sitt arbete mot penningtvätt. Det innefattar vilka åtgärder som ledningen och de anställda i banken har vidtagit för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, hur banken har arbetat med att identifiera, analysera, hantera och motverka risker, samt hur kundkännedomsåtgärder har vidtagits vid upprättandet av affärsförbindelser och vid utförandet av tjänster.

Från och med 2014 har arbetet med att motverka penningtvätt varit en prioriterad tillsynsfråga för Finantsinspektsioon och myndigheten bedömer att penningtvättsriskerna i den estniska banksektorn därefter har minskat kraftigt.

Laddar sidan