Swedbank får en anmärkning och sanktionsavgift

2023-03-15 | Pressmeddelanden Bank

Swedbank får en anmärkning för bankens bristande interna kontroll vid en ändring i ett systemkritiskt it-system förra året. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

Den 28 och 29 april 2022 inträffade en större it-incident hos Swedbank i samband med att banken gjorde en ändring i ett systemkritiskt it-system. Närmare en miljon kunder fick felakt¬iga saldon på sina konton, där det såg ut som att det saknades pengar, på grund av att ett stort antal transaktioner stoppades i systemen.

Finansinspektionens undersökning visar att Swedbank gjorde ändringen i systemet utan att följa sina rutiner för hur sådana ändringar ska göras. Swedbank saknade också ändamålsenliga kontrollmekanismer som säkerställde att banken följde rutinerna. Swedbank har härigenom brutit mot centrala regler om intern kontroll. Enligt rutinerna skulle det exempelvis ha gjorts en risk- och konsekvensanalys och tidpunkten för ändringen skulle särskilt ha bedömts utifrån bland annat när löneutbetalningar görs.

– Banken frångick sina egna rutiner. Det bidrog till att ett mycket stort antal personer fick omfattande problem med att sköta sina grundläggande banktjänster. Nära en miljon kunder fick felaktiga saldon på sina konton och många kunde inte heller göra betalningar. Det inträffade visar att det kan få allvarliga konsekvenser när rutiner frångås och den interna kontrollen inte upprätthålls, säger vikarierande generaldirektör Susanna Grufman.

Den bristande interna kontrollen har haft potentiella effekter på stabiliteten i det finansiella systemet. Samtidigt har det inte rört sig om en långvarig eller systematisk överträdelse och Swedbank har vidtagit åtgärder för att förstärka den interna kontrollen. Banken får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

Finansinspektionen bedömer att sanktionen inte äventyrar bankens nuvarande verksamhet eller dess kunder. Banken är välkapitaliserad, visar lönsamhet och har en god likviditetstäckningsgrad.

Finansinspektionens vikarierande generaldirektör Susanna Grufman och chefsjurist Eric Leijonram finns tillgängliga för intervjuer i dag den 15 mars kl. 10.00. Anmälan för intervju görs till pressekreterare Vidar Lindgren senast kl. 09.30.

Beslut: Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

Presstjänst


(Ej sms)