FI inrättar ett innovationscenter

FI inrättar ett innovationscenter för fintech, som ska arbeta med information och dialog med bolag som bedriver innovationsverksamhet. Denna, och ytterligare åtgärder, presenteras i en rapport där FI redovisar ett uppdrag från regeringen.

Finansinspektionen fick i mars i år i uppdrag att utreda hur FI kan möta de frågeställningar och behov som företag som arbetar med att ta fram nya innovativa finansiella tjänster kan stöta på. I rapporten "Myndighetens roll kring innovationer" redovisar FI resultaten av detta uppdrag.

Det nya innovationscentret ska bli en naturlig första kontaktpunkt hos FI för bolag som är osäkra på regler, processer och principer på finansmarknaden i samband med innovationer. Syftet är att bolagen ska kunna få den information de behöver för att komma vidare på ett enklare och snabbare sätt än i dag. Centret ska också arrangera och medverka i seminarier och liknande.

Genom att inrätta ett innovationscenter får FI samtidigt bättre förutsättningar att följa utvecklingen på den finansiella marknaden. Myndigheten blir en naturlig diskussionspart när regelverk och FI:s processer upplevs som otydliga i ljuset av en innovation. Det bidrar till en bättre tillsynsverksamhet och ett ytterligare stärkt konsumentskydd.

FI kommer också att arbeta vidare med vissa andra önskemål från branschen, som en mer transparent tillståndsprocess. FI avser också att återkomma med vägledning om användning av molntjänster.

Genom de åtgärder som presenteras i rapporten bedömer FI att de hinder som bolagen upplever undanröjs på både kort och lång sikt.