FI publicerar den första Bankbarometern för 2021

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenteras siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag. Rapporten är deskriptiv och har inte som syfte att bedöma stabiliteten i det svenska banksystemet. Bankbarometern ges ut en gång i halvåret. Denna utgåva fokuserar på utvecklingen under andra halvåret 2020.

Bankbarometern visar på att den totala utlåningen till allmänheten i Sverige växte med 5,2 procent under 2020. Företagsutlåningen i Sverige ökade med 4,6 procent under 2020. Under inledningen av krisen ökade bankernas företagsutlåning snabbt. Det var bland annat för att de icke-finansiella företagen behövde stärka sin likviditet. Under andra halvåret minskade dock utlåningen till svenska icke-finansiella företag.

På aggregerad nivå har bankerna historiskt använt sig utav en större andel marknadsupplåning relativt inlåning från allmänheten som finansieringskälla. Under 2020 ökade bankernas inlåning från allmänheten snabbt. I slutet av 2020 finansierade sig banksektorn totalt sig till hälften med marknadsupplåning och till hälften med inlåning.

Lönsamheten för de svenska bankerna var lägre 2020 än 2019. Under andra halvåret 2020 stärktes dock lönsamheten jämfört med första halvåret. Högre bolånemarginaler som stärkt räntenettot, och högre provisionsnetto har stärkt lönsamheten. Det är framförallt värdepappersbankerna som haft ett ökat inflöde av både kunder och sparande som bidragit till en kraftigt ökad lönsamhet.

Laddar sidan