Tillsynen av försäkringsföretagen

2017-11-06 | Rapporter Försäkring

För att ett försäkringsföretag ska kunna uppfylla sina åtaganden till kunderna behöver det ha tillräckligt med kapital för att hantera sina risker, ha en god intern styrning och en god kontroll över sina risker. Att företagen uppfyller detta är därmed också i fokus i FI:s tillsyn av försäkringsföretagen.

FI:s granskningar av hur försäkringsföretagen hanterar det rådande marknadsläget visar att de har förutsättningar att klara fortsatt låga räntor. I takt med att läget håller i sig ökar dock problematiken och riskerna med låga räntor. Inte minst ökar i ett sådant scenario försäkringsföretagens sårbarhet för andra risker. En utdragen period med låga räntor ger också företagen incitament att investera i alternativa tillgångar. FI följer hur marknadsläget påverkar företagens placeringsstrategier och deras riskhantering.

Försäkringsföretagens tillämpning av reglerna om företagsstyrning fortsätter att vara en central fråga i tillsynen. FI konstaterar att försäkringsföretagen i flera avseenden har utmaningar som de behöver hantera. I en alltmer digitaliserad verksamhet ser FI också ett behov för företagen att löpande se över hanteringen av it-relaterade risker.

Läs mer

Laddar sidan