FI-tillsyn 2: Revisionstillsyn över företag av allmänt intresse

FI har ansvar för att bedriva viss revisionstillsyn genom lag (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision. Under 2017 har FI genomfört en undersökning inom detta tillsynsområde. Denna rapport ger en översikt av resultatet av undersökningen samt beskriver FI:s syn på hur berörda regelverk kan tillämpas.

Undersökningen syftade till att granska om företag av allmänt intresse har inrättat ett revisionsutskott, alternativt har beslutat att styrelsen ska utföra utskottets uppgifter, och om minst en ledamot i utskottet eller i styrelsen har föreskriven redovisnings- eller revisionskompetens. FI konstaterar att de undersökta företagen huvudsakligen följer kravet på att inrätta revisionsutskott, alternativt att lägga utskottets uppgifter på styrelsen, på ett tillfredsställande sätt. FI vill dock understryka att det framgår av förarbetena till den ändring av aktiebolagslagen (2005:551) som genomfördes med anledning av EU:s direktiv om revisorer och revision att inrättande av revisionsutskott, alternativt att låta hela styrelsen utföra utskottets uppgifter, bör bestämmas av styrelsen.

FI kan konstatera att undersökta företag generellt har tolkat lagens krav på kompetens inom redovisning eller revision som ett krav på utbildning inom ekonomi i kombination med erfarenhet av arbete i ledande ställning. Det är FI:s uppfattning att kompetenskravet kan uppfyllas såväl genom relevant utbildning som genom relevant arbetslivserfarenhet. I de fall där kompetensen har sin grund enbart i utbildning, utan komplettering av relevant arbetslivserfarenhet, anser FI att utbildningen lämpligen kan vara på högskolenivå och vara inriktad mot redovisnings- eller revisionsrelaterade områden. Av förarbetena framgår att erfarenhet av bolagsledning kan ge tillräcklig insikt i redovisnings- och revisionsfrågor för att uppfylla kravet. FI anser att även till exempel erfarenhet av arbete på revisionsbyrå kan vara relevant arbetslivserfarenhet. FI menar vidare att föreskriven kompetens innehas av den som har förmåga att bidra till det som revisionsutskottet är avsett att bidra till, så som detta specificeras i tillämpliga lagar och direktiv.

Undersökningen föranledde inte FI att ingripa eller utfärda sanktion mot något företag. FI kommer istället löpande att följa utvecklingen kring hur företag av allmänt intresse kommer att tillämpa och efterleva de gällande bestämmelserna.

Laddar sidan