FI-tillsyn 20: Distribution av livförsäkringar

Merparten av distributionen av livförsäkringar sker genom externa distributionskanaler. Det är därför viktigt att försäkringsföretagen tar sitt ansvar för att välja lämpliga distributionskanaler för den målmarknad de definierat och följer upp att försäkringsprodukterna distribueras till rätt målgrupp.

Det finns stora variationer mellan de 20 livförsäkringsföretag som ingår i FI:s fördjupade analys, men en klar majoritet förlitar sig främst på externa distributionskanaler. Försäkringsförmedlare är den dominerande kanalen, medan distribution via kreditinstitut är särskilt vanlig för fond- och depåförsäkring, då ofta via företag i samma koncern som försäkringsföretaget. Antalet externa distributörer som försäkringsföretagen använder sig av varierar mellan ett fåtal och flera hundra.

Vid försäkringsdistribution finns en risk att konsumenter köper produkter som inte är lämpliga i förhållande till deras behov och förutsättningar. För att minska denna risk finns bestämmelser om distribution av försäkringar som försäkringsföretag och andra försäkringsdistributörer ska tillämpa.

Syftet med FI:s analys är att få en detaljerad bild av hur distributionen ser ut på marknaden för livförsäkring, vilken kommer att ligga till grund för myndighetens riskbedömning och planering av framtida tillsyn utifrån reglerna om försäkringsdistribution.

FI avser att under 2020 och 2021 genomföra undersökningar utifrån reglerna om godkännande och styrning av produkter. Företagens ansvar över sina distributionskanaler är här en central del som FI kommer att fokusera särskilt på.

Laddar sidan