FI-tillsyn 22: Likviditetsriskhantering i fonder

Fondförvaltarna behöver bli bättre på att hantera fondernas likviditetsrisker. I vissa fonder kan likviditeten i fondens tillgångar eller inlösenvillkoren behöva anpassas. Det visar den granskning som Finansinspektionen har gjort av fondförvaltarnas likviditetsriskhantering. Samtliga fondförvaltares styrelser bör skyndsamt påbörja arbetet med att se över om förvaltaren uppfyller FI:s krav och rekommendationer och vilka åtgärder som annars bör vidtas.

FI fortsätter arbetet med att stärka företagsobligations- och fondmarknadens motståndskraft. Som en del i FI:s färdplan för att stärka marknadernas motståndskraft har FI granskat fondförvaltarnas hantering av likviditetsrisker. FI publicerar idag en tillsynsrapport som beskriver hur fondförvaltarnas likviditetsriskhantering kan förbättras.

Bättre likviditetsriskhantering hos fondförvaltarna kan minska riskerna för att andelsägare inte kommer ur sina fondplaceringar när de så önskar eller att fondägarkollektivet råkar ut för värdeförluster om tillgångar måste säljas under ogynnsamma förhållanden. På så sätt kan en mer utvecklad likviditetsriskhantering leda till att konsumentskyddet på fondmarknaden blir bättre framöver. En bättre likviditetsriskhantering med fler likviditetsverktyg kan även bidra till att göra värdepappersmarknaderna mindre känsliga för störningar och därmed bidra till att värna den finansiella stabiliteten.

FI anser att alla fondförvaltare ska ha en så god analys och hantering av likviditetsrisker att senareläggning av inlösen, som beror på bristande likviditet i fondernas tillgångar, enbart ska behöva ske i sällsynta undantagsfall när oförutsedda händelser inträffar. Förvaltaren ska se till att fonden klarar även stressade situationer.

En god matchning mellan tillgångarnas likviditet och fondens inlösenvillkor är grunden för god likviditetsriskhantering. Inlösenvillkoren ska därför vara anpassade efter tillgångarnas likviditet och även för stressade lägen. Fondförvaltarna ska göra en grundlig likviditetsanalys och vidta åtgärder om likviditeten i fonden inte överensstämmer med fondens inlösenvillkor. Det är särskilt viktigt för fonder där likviditeten i tillgångarna är lägre eller där prisbilden för tillgångarna är mer osäker. Det kan bli nödvändigt att, i förebyggande syfte, förändra tillgångarnas struktur i grunden eller att anpassa fondens inlösenvillkor.
FI förväntar sig att samtliga fondförvaltares styrelser ser över och dokumenterar om förvaltaren uppfyller FI:s krav och rekommendationer och vilka åtgärder som annars bör vidtas. Styrelsen bör också se över och dokumentera hur fondförvaltaren förhåller sig de tidigare iakttagelser som gjorts av FI och Esma och vilka åtgärder som förvaltaren bör vidta. Detta arbete bör påbörjas skyndsamt och vara klart senast den 31 december 2021.

Om fondförvaltarna vidtar FI:s samlade åtgärder bör likviditetsriskerna minska för svenska fonder.

Laddar sidan