Remissvar: Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005 – 2010

FI instämmer i att ramverket för hantering av banker i kris i Sverige bör stärkas. Det är också viktigt att myndigheternas mandat för finansiell stabilitet klargörs. För krisförebyggande arbete och makrotillsyn förordar FI en lösning där ett makrotillsynsråd skapas med bland annat representanter från Riksbanken och Finansinspektionen.

Sammanfattning

Finansinspektionen instämmer i rapportens slutsats att ramverket för hantering av banker i kris i Sverige bör stärkas. I linje med det uppdrag som regeringen har gett till Finanskriskommittén är det också viktigt att myndigheternas mandat för finansiell stabilitet klargörs.

När det gäller krisförebyggande arbete och makrotillsyn vill Finansinspektionen poängtera den nära koppling som finns mellan en proaktiv mikrotillsyn och den framtida makrotillsynen. En stor del av de verktyg som diskuteras inom ramen för makrotillsynen är verktyg som Finansinspektionen i dag har kontroll över. Finansinspektionen förordar en lösning där ett makrotillsynsråd skapas med bland annat representanter från Riksbanken och Finansinspektionen.

Laddar sidan