Yttrande över förslag om avskaffad obligatorisk byggfelsförsäkring

Förslaget torde inte beröra områden som faller inom ramen för Finansinspektionens ansvar.

Eftersom skälighetsprincipen numera är avskaffad ska Finansinspektionen inte längre skälighetsgranska premier, kostnader, villkor eller skadereglering. Finansinspektionen avstår därför att yttra sig om förslaget.

Laddar sidan