Remissvar på Vägval för premiepensionen

FI är positiv till åtgärder som kan innebära en stärkt ställning för pensionsspararen och förbättrat förtroende för finansmarknaden.

FI:s utgångspunkt för remissvaret

Frågan om vägval mellan de två huvudalternativen är komplex och FI väljer att inte ta ställning för något av alternativen, eftersom frågan om inriktningen av premiepensionssystemet ligger utanför FI:s ansvarsområde. Istället lämnas synpunkter med utgångspunkt i de erfarenheter som FI har som tillsynsmyndighet.

Sammanfattning

FI delar utredningens syn på att nuvarande premiepensionssystem inte fullt ut visat sig fungera som det var tänkt. De tre problemområden som identifierats (stor spridning i utfall, högre förvaltningskostnader än nödvändigt samt betydande svårigheter för individen att fatta placeringsbeslut) kan, enligt FI:s bedömning leda till sämre pension för spararna och andra oönskade effekter.

I vägvalet mellan att antingen behålla och prioritera en stor valfrihet i fondutbudet eller prioritera lägre förvaltningskostnader och begränsade valmöjligheter bör beaktas att endast en liten del av spararna utnyttjar det stora fondutbudet medan det stora flertalet sparare har litet intresse och engagemang eller tycker sig ha svårt att fatta välgrundade placeringsbeslut. En del av spararna anlitar istället rådgivningsföretag vilket har visat sig kunna innebära onödiga kostnader, och ökad risk för att kundintresset, vid
provisionsbaserad ersättning för rådgivningen, blir åsidosatt.

FI är positiv till åtgärder som kan innebära en stärkt ställning för pensionsspararen och förbättrat förtroende för finansmarknaden såsom:

  • lägre förvaltningskostnader
  • förbättrad information om valmöjligheter
  • samordnad rapportering av allmän pension och tjänstepension
  • förstärkt skydd för kunder som väljer att anlita rådgivningsföretag
  • långsiktiga satsningar på utbildningar inom privatekonomi.
Laddar sidan