Remissvar om finansiella konglomerat

FI ser positivt på föreslaget till nya regler för finansiella konglomerat och grupper, men pekar på att det i vissa delar behövs förtydliganden och vägledning.

Ändringsförslaget medför en oklarhet till exempel när det gäller definitionen av relevant behörig myndighet. Frågor om när lagen ska träda i kraft och tidpunkt för rapportering behöver också klarläggas. Införandet av direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder AIFM-direktivet och förseningen av Solvens 2-direktivet får vidare konsekvenser för ändringsförslaget. 

Laddar sidan