Remissvar: Bra med nytt regelverk för att hantera banker i kris

FI välkomnar nya regler för att ta hand om banker och värdepappersbolag som får problem. Det är bra med ett system där staten kan gå in och avveckla finansiella företag som inte klarar sig själva. Det skriver FI i sitt remissvar till Finanskriskommitténs slutbetänkande.

Den nya krisordningen innebär att staten, genom en särskilt resolutionsmyndighet, kan avveckla eller rekonstruera banker eller värdepappersbolag som får stora problem och där en oordnad konkurs bedöms kunna skapa stor oreda i det finansiella systemet. Staten kan sedan sälja hela eller delar av verksamheten eller driva den vidare efter att företaget rekonstruerats.

FI är generellt sett positiv till förslaget. Det är en viktig reform som skapar bättre möjligheter att hantera problem på finansmarknaden. Men FI har vissa synpunkter på hur befogenheterna för den nya krisordningen ska fördelas mellan olika myndigheter. En del av den nya krisordningen innebär att staten i ett tidigt skede kan och ska kräva åtgärder av banker i krisförebyggande syfte. Det liknar den tillsyn som FI i dag har över de finansiella företagen och FI anser att Sverige bör undvika en situation där flera statliga myndigheter får möjlighet att ställa krav på finansiella företag innan kriser är ett faktum.

Av den anledningen föreslår FI en annan uppdelning av ansvar för den nya krisordningen än den som kommittén lagt fram. Rimligare är att FI blir ansvarig för alla åtgärder innan bankerna eventuellt får problem och att Riksgälden eller någon annan myndighet får ansvar att hantera företagen när krisen slagit till och företagen ska rekonstrueras eller avvecklas.

FI delar kommitténs förslag att Riksgälden eller en annan myndighet får besluta om resolutionsavgifter och hantera resolutionsreserven både före och under avveckling.

Laddar sidan