Remissvar på Konsumenttvistutredningen

FI har inte några invändningar avseende de förslag och bedömningar som betänkandet innehåller.

FI ser positivt på att de förslag till lagändringar som lämnas i utredningen ger konsumenterna på den finansiella marknaden en utökad möjlighet till tvistlösning.

Laddar sidan