Yttrande över utkast till lagrådsremiss: Genomförande av Solvens 2-direktivet

2014-12-02 | Remissvar Solvens 2

Finansinspektionen (FI) välkomnar den utveckling mot ett mer riskbaserat regelverk för försäkringsrörelse som Solvens 2-direktivet innebär.

Förändringarna till följd av direktivet är genomgripande på flera områden, inte minst vad gäller krav på solvens, rapportering, grupptillsyn och till viss del företagsstyrning.

Flera av de föreslagna lagbestämmelserna i gruppkapitlet avviker från motsvarande bestämmelser i Solvens 2-direktivet, vilket får negativa konsekvenser. Eftersom gruppreglerna tillämpas i en internationell miljö är det särskilt viktigt att de överensstämmer med motsvarande bestämmelser i direktivet.

Laddar sidan