SEB får anmärkning och sanktionsavgift

2017-06-20 | Sanktioner Marknad

Skandinaviska Enskilda Banken AB får en anmärkning.  Banken ska också betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

Finansinspektionen har undersökt hur SEB har följt reglerna om transaktionsrapportering
samt om intern styrning och kontroll. Undersökningen omfattar
perioden 15 september 2011–24 mars 2016.

Finansinspektionens undersökning visar att SEB under hela den tid som undersökningen
pågick rapporterade transaktioner felaktigt till Finansinspektionen och
därigenom överträdde reglerna i LV om transaktionsrapportering. De aktuella
transaktionerna gäller obligationer utgivna i svenska kronor och vissa andra
typer av finansiella instrument. Under den undersökta perioden uppgick antalet
felrapporterade transaktioner till knappt 400 000.

Finansinspektionen har funnit att de kontroller som banken vidtagit inte har varit
ändamålsenliga och tillräckliga. För den del av verksamheten som den aktuella
transaktionsrapporteringen avser har banken således inte levt upp till de krav på
en tillfredsställande intern kontroll som ställs i lag och Finansinspektionens
föreskrifter.

Finansinspektionen ger SEB en anmärkning med anledning av överträdelserna.
Anmärkningen förenas med en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

Läs mer

Laddar sidan