StrateVic Finance Group AB får sanktionsavgift

StrateVic Finance Group AB ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor.

StrateVic Finance Group AB, som tidigare hade företagsnamnet Stockholm IT Ventures AB, är ett svenskt aktiebolag, vars aktier sedan 2014 är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av Börse Frankfurt (Frankfurtbörsen).

Finansinspektionen har undersökt om årsredovisningen för 2017 och halvårsrapporten 2018 har offentliggjorts enligt kraven på offentliggörande av regelbunden finansiell information i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Undersökningen visar att StrateVic Finance har åsidosatt bestämmelserna.

De bestämmelser som StrateVic Finance har åsidosatt är viktiga för att investerare och andra intressenter ska kunna bedöma bolagets finansiella ställning, resultat och förvaltning under året och efterföljande delårsperiod. Bristerna har varit sådana att Finansinspektionen anser att det finns anledning att ingripa mot bolaget. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift, som Finansinspektionen bestämmer till 1 500 000 kronor.

Laddar sidan