Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

A har köpt aktier i bolaget Playhippo AB (PLAY) , i dag Future Gaming Group International AB FGG. Köpen har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna. Agerandet uppfyller inte förutsättningarna för legitima skäl och godtagen marknadspraxis.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att A ska betala en sanktionsavgift om 70 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att A har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att A ska betala den sanktionsavgift som Finansinspektionen hade yrkat.

Överklagande till hovrätten

Domen är överklagad till hovrätten.

Hovrättens dom

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Läs mer

Laddar sidan