Undersökning av styrdokument i tjänstepensionsföreningar

FI ska undersöka om sju tjänstepensionskassor uppfyller vissa krav på styrdokument.

Startdatum: 2021-04-27

Företagen som undersöks

Samtliga sju tjänstepensionskassor som hittills omvandlats till tjänstepensionsföreningar omfattas.

  • PP Pension Tjänstepensionsförening
  • Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
  • SPK Pension Tjänstepensionsförening
  • FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa Tjänstepensionsförening
  • Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening
  • VFF Pension Tjänstepensionsförening
  • Kåpan Tjänstepensionsförening


OBS! Den 29 oktober avslutades undersökningen för sex av företagen. Den undersökning som fortfarande pågår gäller Svenska kyrkans tjänstepensionsförening.

Vad ska vi undersöka?

Den nya tjänstepensionsregleringen har möjliggjort för understödsföreningar som bedrev tjänstepensionsverksamhet (så kallade tjänstepensionskassor) att ansöka om omvandling till tjänstepensionsföreningar. Efter omvandlingen ställs det nya och i viss mån strängare krav på föreningarnas verksamhet. FI inleder därför en undersökning för att granska om och på vilket sätt föreningarna uppfyller vissa av kraven på styrdokument. Vi gör granskningen genom att ställa stickprovsfrågor kring innehållet i styrdokumenten.

Varför gör vi denna undersökning?

I omvandlingsärendena prövade FI om föreningarna kunde antas komma att uppfylla krav på styrdokument enligt den nya regleringen. Det är först efter omvandlingen som föreningarna är skyldiga att ha styrdokument som uppfyller de krav som framgår av regleringen.

Laddar sidan