Undersökning om efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar

FI har undersökt efterlevnaden av EU:s sanktionsförordningar hos de tre svenska storbankerna och deras interna styrning och kontroll inom området.

Slutdatum: 2021-04-16

Vilket eller vilka företag under tillsyn har vi undersökt?

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB och Swedbank AB.

Varför har vi gjort den här undersökningen?
Internationella sanktioner är ett viktigt instrument för internationella ansträngningar att trygga fred och säkerhet samt främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Syftet med undersökningarna har varit att granska hur bankerna hanterar och lever upp till kraven i EU:s sanktionsförordningar när det gäller frysning av tillgångar och ekonomiska resurser samt rapportering av sådana åtgärder till Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet.

Vad har vi kommit fram till?

FI har identifierat vissa brister i bankernas interna styrning och kontroll när det gäller efterlevnaden av EU:s sanktionsförordningar. Vi bedömer att de åtgärder som bankerna har vidtagit och avser att vidta är tillräckliga för att rätta till de identifierade bristerna. Därmed finns det inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningarna.

Laddar sidan