Periodisk rapportering

Allt om periodisk rapportering

Ny inloggningslösning för periodisk rapportering ersätter rapporteringskort

Den 18 augusti 2020 inför FI en ny inloggningslösning för den periodiska rapportering som rapporteras via en applikation på datorn och där man hittills loggat in med kort och kortläsare. Den nya lösningen innebär inloggning med bank-id. 

Läs mer: Ny inloggningslösning för periodisk rapportering ersätter rapporteringskort

Två system – olika inloggning

Finansinspektionen har två olika system för periodisk inrapportering; ett webbaserat och ett äldre som använder en applikation som installeras på datorn.

Inloggning till systemet för periodisk rapportering via webb sker via FI:s rapporteringsportal. Där hanteras också behörigheter för personer som ska ha olika roller. För ytterligare information, se sidan Om rapporteringsportalen.

Till det äldre systemet för periodisk inrapportering via en installerad applikation sker inloggning även fortsättningsvis med rapporteringskort och kortläsare.

Periodisk rapportering

Rapporteringskalendrar för olika kategorier av företag finns på webbsidor under Bank/Rapportering, Försäkring/Rapportering och Marknad/Rapportering.

Periodisk inrapportering via webb

Behörighet till systemet

Den som ska ha behörighet till systemet registrerar själv ett användarkonto i Rapporteringsportalen – en webbportal som på sikt kommer att samla all manuell rapportering till Finansinspektionen. Länk dit och all information om hur det fungerar finns på sidan Om rapporteringsportalen.

Inloggning

Inloggningen till systemet för periodisk inrapportering via webb sker på ett sätt som innebär högre säkerhet än tidigare. Den som har svenskt personnummer använder Bank-id eller Mobilt bank-id för att identifiera sig. Den som inte är svensk medborgare kan använda sms-inloggning. Samlad information om detta finns på sidan Om rapporteringsportalen.

Om du redan har behörighet kan du gå direkt till Rapporteringsportalen för att rapportera eller hantera behörigheter.

Handledning

Felmeddelandet "403 - Forbidden: Access is denied"

Ett felmeddelande som dyker upp ibland är "403 - Forbidden: Access is denied". Om det inträffar behöver internetsessionen avslutas innan det går att logga in. Lösningen är att starta om webbläsaren eller att rensa historiken. Observera att detta måste göras för alla öppna webbläsarsessioner. Det gäller även om man har avbrutit autentiseringen i något skede.

Periodisk inrapportering via installerad applikation

Behörighet till systemet

För att hantera behörigheter till det äldre systemet för periodisk inrapportering, via ett program på datorn ("installerad javaapplikation), ska följande blanketter användas:

  • "Rapporteringsbehörighet för Periodisk inrapportering" – används när du ansöker om behörighet till rapporteringssystemet. FI har sju dagars handläggningstid för ansökningar.
  • "Upphörd rapporteringsbehörighet" – används för att lämna besked när personer inte längre är kortansvariga eller behöriga att rapportera.
  • "Utbyteskort" – används när det opersonliga elektroniska rapporteringskortets gilltighetstid går ut. Då måste en anmälan om utbyteskort skickas in till FI. Gilltighetstiden finns angiven på kortet.

Blanketterna går att ladda ned på följande sida: Blanketter – Rapportering

Ansökan skickas till:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Inloggning

Inloggningen sker med kort och kortläsare.

Följande tekniska krav gäller:

  • Rapporteringskorten är utfärdade av Telia
  • Net iD är det program som används för att visa certifikat (version 4.1 eller nyare)

Kortläsare som används för Windows 7

  • Gemalto PC USB-TR
  • GemPCTwin

Kortläsare som används för annat än Windows 7

  • GemPC430(USB)
  • GemPC410-SL

Ändra pin-kod

Om du behöver ändra eller låsa upp ditt kort, läs beskrivningen av pin-hantering i handledningen (se nedan), kapitel 6 Teknisk problemlösning.

Vid frågor som rör borttappad pin-kod, dvs beställning av ny puk-kod, samt spärr av borttappat kort kontakta: Telia Trust Services, Customer Service 020-32 32 62

Handledning 

Handledning om periodisk rapportering

När en rapporteringsdag infaller på en helgdag

Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

Vad som ska rapporteras och när står i rapporteringsplanen för respektive bransch och företagskategori.

Bank - rapportering

Försäkring - rapportering

Marknad - rapportering

 

 Vilken rapport i vilket system?

I tabellerna nedan framgår vilken rapport som ska rapporteras i vilket system. 

A–I
Rapport Blankett System Format
AIF-förvaltarrapport (AIFM) F825 Webb  XML
AIF-rapport (ej fond-i-fond) F835 Webb XML
ALMM F848 Webb XBRL
Betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat F20202 Applikation Gränssnitt
Betydande riskkoncentrationer inom finansiella konglomerat F20102 Applikation Gränssnitt
Bruttosoliditet F858 Webb XBRL
DA Likviditetstäckning F857 Webb XBRL
Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration F60701 Applikation Gränssnitt
Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration F68605 Applikation Gränssnitt
ECB tillägg kvartal F654 Webb XBRL
ECB tillägg år F657 Webb XBRL
Finansiell rapportering F845 Webb XBRL
Finansiell stabilitet kvartal F655 Webb XBRL
Finansiell stabilitet år F658 Webb XBRL
Finansieringsplaner F847 Webb XBRL
Halvårsrapport betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar F83103 Applikation Gränssnitt
Halvårsrapport betaltjänstleverantör F8320 Webb Gränssnitt
Halvårsrapport för registrerade utgivare F83301 Applikation Gränssnitt
IMV - Portfölj bank (kommer eventuellt uppdateras) F849 Webb XBRL
Innehavsrapportering värdepappersfonder F815 Webb XML
Innehavsrapportering specialfonder F816 Webb XML
Internaliserad avveckling (art 9 CSDR) F891 Webb XML

 

K–P
Rapport Blankett System Format
Kapitalbas och kapitalkrav för finansiella konglomerat  F20301 Applikation Gränssnitt
Kapitalbaskrav F841 Webb XBRL
Konsumtionskreditkartläggningen F502 Webb XML
Kartläggning av kommersiella fastigheter F503 Webb XML
Kvartal filial Liv och Skade kompletterande F642 Webb Gränssnitt
Kvartal Liv kompletterande F633 Webb Gränssnitt
Kvartal Skade kompletterande F632 Webb Gränssnitt
Kvartalsrapport Bostadskreditinstitut F820 Webb Gränssnitt
Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare  F80308 Applikation Gränssnitt
Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder  F81306 Applikation Gränssnitt
Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut F818 Webb Gränssnitt
Kvartalsrapport livförsäkringsföretag  F69109 Applikation Gränssnitt
Kvartalsrapport Skadeförsäkringsbolag F68006 Applikation Gränssnitt
Kvartalsrapport tjänstepensionskassor  F60502 Applikation Gränssnitt
Likviditetstäckning F844 Webb XBRL
MREL-rapportering F871 Webb XBRL
ORSA/Tillsynsrapport risk- och solvensbedömning F652 Webb PDF
Penningtvättsrapport F880 Webb Gränssnitt
Portfölj bank F856 Webb XBRL
Portfölj bank, Risk measures  F856 Webb XBRL

 

Q–Å
Rapport Blankett System Format
QRT kvartal Solvens 2 F653 Webb XBRL
QRT År Solvens 2 F656 Webb XBRL
Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp  F60601 Applikation Gränssnitt
Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp  F63102 Applikation Gränssnitt
Rapportering för resolutionsplanering F870 Webb XBRL
RSR - Regelbunden tillsynsrapport F659 Webb PDF
Ränterisk i övrig verksamhet  F80904 Applikation Gränssnitt
SFCR - Rapporten om solvens och finansiell ställning F660 Webb PDF
Stabil finansiering F843 Webb XBRL
Standardrapport F81112 Applikation Gränssnitt
Stora exponeringar F842 Webb XBRL
Trafikljusmodellen  F69207 Applikation Gränssnitt
Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov F821 Webb Gränssnitt
År Liv kompletterande F635 Webb Gränssnitt
År Skade kompletterande F634 Webb Gränssnitt
Årsrapport 2017 tjänstepensionskassor  F69705 Applikation Gränssnitt
Årsrapport Derivat för bolag som driver fondverksamhet  F81201 Applikation Gränssnitt
Årsrapport Derivat för investeringsfonder  F82201 Applikation Gränssnitt
Årsrapport livförsäkringsföretag  F69608 Applikation Gränssnitt
Årsrapport Skadeförsäkringsbolag F69507 Applikation Gränssnitt

 

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2019-03-06
Laddar sidan