Resultat

2019

2018

Remissvar om ändring av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

FI ser i huvudsak positivt på förslaget och instämmer till stor del i de överväganden som gjorts. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar eller förtydliganden.

2012

Remissvar på betänkandet Penningtvätt

Finansinspektionen (FI) har i stort inget att erinra mot de föreslagna lagändringarna. Lagförslagen synes vara teknikneutrala och tar därmed höjd för kommande teknikutveckling, vilket FI finner positivt.

Laddar sidan