Handläggning

Under handläggningen granskar och bedömer FI din ansökan. Här får du veta vad det egentligen betyder och vad som ingår i processen.

Handläggningen startar

FI:s medarbetare granskar din ansökan och bedömer om det finns förutsättningar att bevilja det tillstånd som du sökt. Det görs mot bakgrund av de regler som gäller för det sökta tillståndet.

Inledande granskning – är ansökan komplett?

När ansökan kommit in och avgiften är betald gör handläggaren en första översiktlig granskning för att se om ansökan är formellt komplett.

För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det därför viktigt att ansökan är komplett redan när den lämnas in till oss. Om något saknas försenas handläggningen av att vi kan behöva begära in kompletteringar. Om kompletteringen inte lämnas in inom utsatt tid kan vi avvisa ärendet.

Granskningsteam med olika kompetenser

När ansökan är komplett granskar vi underlaget och bedömer om villkoren för tillståndet är uppfyllda. Även i detta skede kan FI begära in kompletterande information för att avgöra ärendet. I så fall kontaktar vi dig.

I de flesta fall är handläggare från både en rättsavdelning och en tillsynsavdelning med och bedömer ansökan.

Om vi begär en komplettering och inte får svar inom utsatt tid kan det innebära att FI fattar ett beslut baserat på de handlingar som lämnats in.

Kontakt under handläggningen
Under handläggningen har du kontakt med den ansvarige handläggaren. Eventuella kompletteringar i ditt ärende skickar du direkt till handläggaren via mejl med kopia till finansinspektionen@fi.se. Tänk på att ange ärendets diarienummer i all kommunikation med FI.

Så kan du påverka handläggningen
Det är viktigt att ansökan är väl förberedd. Tänk på att det är du som sökande som ska beskriva hur den planerade verksamheten ska uppfylla kraven för tillståndet. Du ska också motivera varför FI ska bevilja tillståndet.

Tips för snabbare hantering
  • Det går snabbare samt blir billigare och miljövänligare om du skickar in din ansökan elektroniskt.
  • Om du skickar in din ansökan i pappersform, använd inte häftklamrar. Vi skannar alla handlingar som kommer in till oss.
  • Innan du skickar in din ansökan kontrollera att alla bilagor är med, att allt är signerat, att det finns fullmakt (om det krävs) och att du har angett kontaktuppgifter (t.ex. mejladress).
  • Använd denna länk Mejla din ansökan/anmälan till finansinspektionen@fi.se för att skapa ett mejl med alla uppgifter vi behöver.
  • Skicka bara en ansökan per mejl och skriv gärna ett följebrev för att underlätta för våra registratorer.
  • Vänta tills du får ett handläggarbrev med information om betalning och diarienummer (dnr). Betala inte i förväg. Då underlättar du för vår ekonomiavdelning att matcha din avgift med rätt ärende och undviker överbetalning. Skriv bara diarienummer som referens vid betalningen.
  • Betala omgående när du får handläggarbrevet för att slippa onödiga påminnelser.
  • Kom ihåg att ansökan eller anmälan kan avvisas om betalningen inte har kommit till Finansinspektionen inom 30 dagar från att handläggarbrevet skickats ut.
Senast granskad: 2022-01-13
Laddar sidan