FFFS 2002:4

Föreskrifter och allmänna råd om gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag och understödsföreningar som ingår i en grupp

Upphävd 2011-06-01 se FFFS 2011:10

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller regler, anvisningar och blankett för rapportering av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal till Finansinspektionen. Försäkringsrörelselagens (FRL) 7 a kap., som tillkommit som en följd av Försäkringsdirektivet 98/78/EG, anvisar olika metoder för beräkning av den gruppbaserade solvensen. Föreskrifterna behandlar innehållet och utformningen av rapporteringen till Finansinspektionen. Rapporteringsdag är per 31 december varje år.

Ändringar i grundförfattningen

Försäkringsgrupperna ska i sin solvensrapportering till FI justera för vissa poster (särskilda stabilitetsfilter) som till följd av nya redovisningsprinciper har påverkat kapitalbasen. Ytterligare en ändring är att övergångsreglerna enligt försäkringsrörelselagen har upphört att gälla under 2007, vilket innebär att vissa tröskelvärden har ökat. ändr. 2007:27

Ändringen innebär att föreskrifterna även ska tillämpas av tjänstepensionskassor. ändr. 2005:26

Ändringarna innebär framförallt att företag som tillämpar IAS-redovisning ska justera kapitalbasen vid beräkning av gruppsolvens. Den ska justeras för sådana väsentliga förändringar på eget kapital, som blir följden av nya redovisningsprinciper som inte varit tillåtna tidigare, så kallad neutralitetsjustering. Dessutom införs nya regler om kassaflödessäkringsjustering. Upplysning ska också lämnas om hur poster i ingående eget kapital påverkats av att nya eller ändrade internationella redovisningsstandarder tillämpas, så kallad omräkningsjustering. ändr. 2004:22

Dokument

Ändringar

Laddar sidan