FFFS 2004:2

Föreskrifter om investeringsfonder

Upphävd 2008-07-23 se FFFS 2008:11

Sammanfattning

Kapitalkravet, som baseras på ett EG-direktiv, höjs för fondverksamhet. Kapitalkravet beräknas på fondförmögenhet och fasta kostnader. Föreskriften omfattar dessutom sundhetskrav som etiska riktlinjer, klagomålshantering och internkontroll vilket ger FI nya sanktionsmöjligheter på området. Föreskriften innehåller också nya regler för tillstånd till fondverksamhet, handel med derivatinstrument i fonder samt regler för fondbolag som söker tillstånd att förvalta någon annans finansiella instrument.

Ändringar i grundförfattningen

FI ändrar föreskrifterna för att specialfonder ska rapportera uppgifter om riskmått och andra nyckeltal månadsvis, i stället för innehav varje kvartal. Därmed får vi bättre anpassade riskmått för respektive fond som är till nytta i tillsynsarbetet. Uppgifterna kommer publiceras på webbplatsen. Första rapporteringstillfället avser data per den 30 juni 2006 och sker den 21 augusti 2006. Mer information om riskmått, t.ex. förtydliganden, finns under Regler/ Vägledning/ Investeringsfonder samt i Investeringsfonder – en vägledning. ändr. 2006:3

FI utökar bland annat kraven på faktabladens innehåll. Syftet är att införliva EU-kommissionens rekommendation 2004/384/EG om vad som bör ingå i faktabladen. ändr. 2005:14

FI inför nya regler om kvartalsrapportering för fondbolag, investeringsfonder m.m. De gäller för samtliga fondbolag och fonder, oavsett om de har tillstånd enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller lagen (2004:46) om investeringsfonder. Bolagen ska vid årsbokslut lämna FI en kvartalsrapport senast den femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen. Särskilda krav på rapportering införs även för fondbolag med tillstånd att förvalta någon annans finansiella instrument. Bolagen ska även kvartalsvis lämna uppgifter om eget kapital. Dessutom utökas kraven på fondens rapportering då investeringsfonder får placera på konto som ett led i placeringsinriktningen. Särskilda rapporteringsregler införs även för fondbolag och andra institut med tillstånd enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. ändr. 2004:12

Dokument

Ändringar

Laddar sidan