FFFS 2008:11

Föreskrifter om investeringsfonder

Upphävd 2013-07-22 se FFFS 2013:9

Sammanfattning

Tydliga krav ställs på vilka tillgångar bolag som driver fondverksamhet får investera i. Fonder som i dag använder derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, får också möjlighet att göra det för att öka avkastningen.

I de nya föreskrifterna anpassar FI även organisatoriska krav på bolagen till reglerna som gäller för värdepappersrörelse. Det innebär exempelvis att bolag också på fondområdet ska ha en funktion för regelefterlevnad. Den ska utöver att informera om nya regler också kontrollera att de följs.

Genom föreskrifterna införs direktivet om tillåtna tillgångar.

Reglerna träder i kraft 23 juli 2008 och ersätter då FFFS 2004:2 om investeringsfonder.

Ändringar i grundförfattningen

FI anpassar föreskrifterna till UCITS 4-direktivet och dess genomförandedirektiv. Nya regler och ändringar införs också som inte följer av direktiven.

Ändringarna rör bl.a. krav på organisation, intressekonflikter, uppföranderegler, värdering av OTC-derivat och riskhantering. Nya regler om användningen av derivat och om matarfonder och mottagarfonder införs. Ändringarna reglerar även gränsöverskridande verksamhet och andelsklasser, utfärdande av fondandelar innan betalning tillförts fonden och handel med fondandelar på sekundärmarknaden. Dessutom regleras innehållet i vissa informationsdokument och hur viss fondinformation ska tillhandahållas.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2011. Det finns vissa begränsade övergångsbestämmelser, bl.a. om innehållet i en halvårsredogörelse. ändr. 2011:42

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan