FFFS 2011:42

Föreskrifter om ändring i föreskrifter (FFFS2008:11) om investeringsfonder

Upphävd 2013-07-22 se FFFS 2013:9 , ändring av FFFS 2008:11

Sammanfattning

FI anpassar föreskrifterna till UCITS 4-direktivet och dess genomförandedirektiv. Nya regler och ändringar införs också som inte följer av direktiven.

Ändringarna rör bl.a. krav på organisation, intressekonflikter, uppföranderegler, värdering av OTC-derivat och riskhantering. Nya regler om användningen av derivat och om matarfonder och mottagarfonder införs. Ändringarna reglerar även gränsöverskridande verksamhet och andelsklasser, utfärdande av fondandelar innan betalning tillförts fonden och handel med fondandelar på sekundärmarknaden. Dessutom regleras innehållet i vissa informationsdokument och hur viss fondinformation ska tillhandahållas.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2011. Det finns vissa begränsade övergångsbestämmelser, bl.a. om innehållet i en halvårsredogörelse. ändr. 2011:42

Dokument

Läs mer

Laddar sidan