FFFS 2008:22

Föreskrifter om svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:13

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar vilka uppgifter om bland annat balans- och resultaträkning samt försäkringsbeståndet som ska rapporteras till Finansinspektionen. Rapporterna ska lämnas in årligen senast den 15 mars.

Ändringar i grundförfattningen

För att uppnå en enhetlighet mellan redovisningsreglerna och rapporteringen till Finansinspektionen införs följande poster:

  • Verksamhetskapital
  • Förlagsinsatser
  • Kapitalandelslån och vinstandelslån

Bilagorna 1 och 2 anpassas till de nya inflationsjusteringar som trädde i kraft den 1 januari 2010 och som berör solvensberäkningar. Istället för hänvisningar till Finansinspektionens hemsida för uppgifter om aktuella, inflationsjusterade belopp införs följande begrepp:

  • EU-Tröskelvärde 1
  • EU- Tröskelvärde 2
  • EU-Garantibelopp 1
  • EU-Garantibelopp 2

Dessa ska ligga till grund för inflationsjusteringsbeloppen.

Som utökad specifikation föreslås följande tillägg och ändringar i avsnitt H:

Uppdelning på produkten depåförsäkring och privat/tjänstepension
Med ändringarna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen och träder i kraft den 1 maj 2011. ändr. 2011:34

Dokument

Ändringar

Laddar sidan