FFFS 2018:20

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2019-01-01 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

FI inför ändringar i redovisningsföreskrifterna eftersom de behöver anpassas till nya internationella redovisningsregler för leasingavtal (IFRS 16).

En tillförlitlig och enhetlig extern redovisning är viktig för FI:s arbete med att främja väl fungerande marknader, finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. För att uppnå en hög och enhetlig standard i kreditinstitutens externa redovisning måste redovisningsföreskrifterna vara tydliga och ändamålsenliga.

Ändringarna består huvudsakligen av hänvisningar till IFRS 16 och vissa språkliga justeringar. FI bedömer därför att ändringarna kommer att ha marginell inverkan på företagens redovisning, samtidigt som de underlättar för företagen att tillämpa föreskrifterna.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. ändr. 2018:20

Dokument

Laddar sidan