FFFS 2011:35

Föreskrifter om information som gäller livförsäkring och tjänstepension

Upphävd 2012-04-01 se FFFS 2011:39

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar hur försäkringsföretagen ska lämna information om livförsäkring och tjänstepension till försäkringstagarna, de försäkrade och dem som erbjuds teckna försäkring. Föreskrifterna tar upp vad informationen ska innehålla och när den ska lämnas.

Försäkringsrörelselagen, försäkringsavtalslagen och distansavtalslagen ställer krav på företagen att lämna såväl förköpsinformation som information under försäkringens löptid. Informationen ska på ett klart och tydligt sätt ge en god genomlysning av försäkringens villkor och värdeutveckling. Föreskrifterna säger också att de företag som har en policy för kollektiv konsolidering ska lämna tydlig information om den och löpande informera om förändringar eller avvikelser. Företagen ska även lämna information i samband med att en livförsäkrings värde flyttas från ett försäkringsföretag till ett annat.

De förändringar som gjorts av föreskrifterna består enbart av anpassningar till den nya försäkringsrörelselagen. Föreskrifterna upphäver FFFS 2003:7.

Dokument

Laddar sidan