FFFS 2014:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2014-08-02 , ändring av FFFS 2011:37

Sammanfattning

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området för likviditetsreglerna i tillsynsförordningen. Vidare upphäver FI kraven på viss rapportering av likviditetsreserv och likvida tillgångar och kassaflöden eftersom liknande uppgifter ska rapporteras enligt reglerna för rapportering i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller dels från den 2 augusti 2014 och dels från den 1 oktober 2014. ändr. 2014:25

Dokument

Laddar sidan