FFFS 2012:6

Föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden

Upphävd 2018-01-01 se FFFS 2017:20

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller ett krav på likviditetstäckningsgrad, som innebär att företag ska ha en buffert av likvida tillgångar som klarar verkliga och simulerade kassautflöden under en stressad period på 30 dagar. Företagen ska också rapportera sin likviditetsrisk till Finansinspektionen.

Syftet med reglerna är att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system där företagen har tillräckliga likvida tillgångar för att klara kortare perioder utan tillgång till marknadsfinansiering. Föreskrifterna gäller för kreditinstitut, värdepappersbolag och finansiella företagsgrupper vars balansomslutning per den 30 september föregående år var större än 100 miljarder kronor.

Kravet på att hålla en likviditetsbuffert kompletteras med regler om när bufferten får utnyttjas. Företag får under perioder av likviditetspåverkande stress använda likviditetsbufferten och behöver därmed inte uppfylla kravet.

Reglerna träder i kraft 1 januari 2013. Företag som omfattas av föreskrifterna ska då upphöra att tillämpa 2 kap. 12–14 §§ FFFS 2011:37 om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ändringar i grundförfattningen

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området för likviditetsreglerna i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller dels från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:27

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan