FFFS 2014:33

Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Upphävd 2021-10-15 se FFFS 2021:32

Sammanfattning

Föreskrifterna fastställer det kontracykliska buffertvärdet för Sverige.

Finansinspektionen (FI) ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar fastställa kontracykliska buffertriktvärden och kontracykliska buffertvärden. Det kontracykliska buffertvärdet ska tillämpas av kreditinstitut, värdepappersbolag, Svenska skeppshypotekskassan, fondbolag med diskretionär portföljförvaltning och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer vid beräkningen av den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten.

FI har beslutat att den kontracykliska kapitalbufferten för Sverige ska aktiveras och fastställas till 1 procent givet nuvarande ekonomiska förutsättningar. Beslutet grundar sig på en kvalitativ bedömning som tar hänsyn till kvantitativa faktorer, bland annat ett fastställt buffertriktvärde på 1,25 procent.

Ändringar i grundförfattningen

FI har beslutat att sänka buffertvärdet till 0 procent. Det görs i förebyggande syfte, för att motverka kreditåtstramningar till följd av den senaste utvecklingen av coronaviruset och spridningen av covid-19 och dess effekter på samhällsekonomin. En lägre buffert minskar sannolikheten att svenska banker hamnar i en situation där bindande kapitalkrav begränsar dess förmåga och vilja att låna ut till företag och hushåll.

Ändringarna börjar gälla omedelbart, det vill säga den 16 mars 2020. ändr. 2020:2

FI har beslutat att höja buffertvärdet från 2,0 till 2,5 procent. Anledningen är att systemriskerna har ökat. En högre buffert ökar motståndskraften i bankerna och behövs för att bankerna ska kunna upprätthålla kreditgivningen i en eventuell framtida kris.
Berörda företag är kreditinstitut, Svenska skeppshypotekskassan och vissa värdepappersbolag.


Ändringarna börjar gälla den 19 september 2019. ändr. 2018:17

FI beslutade den 14 mars 2016 att höja buffertvärdet till 2,0 procent (FFFS 2016:15). ändr. 2016:15

FI beslutade den 22 juni 2015 att höja buffertvärdet till 1,5 procent (FFFS 2015:5). Det kontracykliska buffertriktvärdet fastställdes till 1,5 procent. ändr. 2015:5

Dokument

Ändringar

Laddar sidan