FFFS 2014:4

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker

Gäller från 2014-06-01

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag och träder i kraft 1 juni 2014. De reglerar bland annat styrelsens och den verkställande direktörens ansvar, hanteringen av operativa risker i verksamheten, bland annat i fråga om processer, legala risker, personal, säkerhet, process för godkännande samt kontinuitetshantering. Reglerna omfattar även krav på företagens värdepappersrörelse och valutahandel.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringen innebär att företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska omfattas av vissa av bestämmelserna om kontinuitetshantering i 5 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker.

Ändringen innebär också att det tidigare andra stycket i 1 kap. 5 § som togs bort av misstag återinförs.

Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2018. ändr. 2018:1

Finansinspektionen ändrar hänvisningen till bestämmelser om uppdragsavtal.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr 2017:9

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:31

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan