Om kontracyklisk kapitalbuffert

FI ska varje kvartal fastställa ett kontracykliskt buffertvärde. Buffertvärdet är i dag fastlagt genom Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde.

När FI bedömer att värdet behöver ändras kommer nya föreskrifter att beslutas. Inför en sådan ändring kommer ett förslag till föreskrifter att skickas ut på remiss, på samma sätt som med andra föreskrifter och allmänna råd.

När FI bedömer att någon ändring av värdet inte behöver göras kommer FI att besluta om detta och beslutet offentliggöras på FI:s webbplats.

FI kommer även att inför varje nytt beslut bestämma vilken inriktning som arbetet för att förbereda nästa beslut ska ha. Även detta meddelas på FI:s webbplats.

Kontracykliskt buffertvärde och buffertriktvärde

FI fastställer det kontracykliska buffertvärdet för Sverige på basis av en kvalitativ bedömning som tar hänsyn till kvantitativa faktorer. En viktig, men inte avgörande faktor, är det kontracykliska buffertriktvärdet som myndigheten också fastställer. Utöver buffertriktvärdet tas hänsyn till andra kvantitativa variabler som är relevanta för att kunna bedöma de cykliska systemriskerna.

Senast granskad: 2018-08-10
Laddar sidan