Tillsynsprocess

Utgångspunkterna för FI:s tillsynsprocess är att vara framåtblickande och att utgå från en riskbaserad metodik.

En central del i tillsynen är att se till att företag och grupper har kontroll över sina verksamheter, (exempelvis dess risker och regelkrav) och att de följer interna styrdokument och beslutsprocesser (som i sin tur ska hålla tillfredställande kvalitet). Det förutsätter en flexibel tillsyn där fokus ligger på att analysera och säkerställa att risker hanteras på ett effektivt sätt och att kraven på solvenskapital är uppfyllt.

Den framåtblickande och riskbaserade metodiken utgår från en risk- och effektkategorisering som FI genomför en gång om året. Med utgångspunkt från denna tas tillsynsplaner fram, där planerade tillsynsaktiviteter som ska genomföras under året framgår.

En tillsynsplan kan omfatta ett enskilt företag eller en enskild grupp eller ett större antal företag eller grupper. Tillsynsplanerna uppdateras regelbundet utifrån risker och prioriteringar. Beroende på vad som framkommer i tillsynen kan olika åtgärder sedan vidtas. Tillsynsaktiviteter och tillsynsåtgärder kan ske när som helst under året, om och när FI anser att det behövs.

Denna tillsynsprocess infördes 2015 som en del av förberedelserna inför EU-direktivet Solvens 2. Tillsynsprocessen utvärderas regelbundet. Den 1 januari 2016 infördes Solvens 2 i svensk rätt genom ändringar i försäkringsrörelselagen och nya och ändrade föreskrifter från FI.

Senast granskad: 2019-03-29
Laddar sidan