FFFS 2005:12

Allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Upphävd 2013-07-22 se FFFS 2013:11

Sammanfattning

Företag under tillsyn bör rapportera händelser som kan äventyra företagens
stabilitet eller skyddet av kundernas tillgångar till Finansinspektionen. FI
vill med de nya allmänna råden att företagen i sin rapportering tydligare
skiljer mellan händelser som hotar företagens ekonomiska överlevnad
och händelser som är relaterade till marknadsuppförande.

Dokument