FFFS 2016:33

Finansinspektionens allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad

Gäller från 2017-01-01

Sammanfattning

Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (FFFS 2010:2) om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad. De allmänna rådens tillämpningsområde utökas till att även omfatta kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. I övrigt kvarstår de allmänna råden oförändrade.

Dokument