Taxonomi

Taxonomiförordningen innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Från 1 januari 2022 är taxonomiförordningen tillämplig för de två klimatrelaterade miljömålen. Från 1 januari 2023 utökas den till att bli tillämplig även för vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, miljöförstöring och biologisk mångfald.

Taxonomiförordningen utgör ett gemensamt klassificeringssystem för vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet.

Taxonomin omfattar följande miljömål:

  1. begränsning av klimatförändringar
  2. anpassning till klimatförändringar
  3. hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. övergång till en cirkulär ekonomi
  5. förebyggande och kontroll av föroreningar
  6. skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.


Kraven gäller för vissa finansmarknadsaktörer, börsnoterade företag samt andra stora företag av allmänt intresse som ska ta fram en hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningen. I och med det kommande nya direktivet för hållbarhetsredovisning kommer även ytterligare aktörer att omfattas av kraven.

Under 2022 ska de företag som även omfattas av Årsredovisningslagens krav att upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med Taxonomiförordningen, bland annat redovisa vilken andel av deras ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomins två klimatrelaterade miljömål. Flera krav på redovisning kommer sedan successivt börja tillämpas från 2023.

För närmare information om vilka aktörer som omfattas av Taxonomiförordningen och vilka krav förordningen ställer upp hänvisas till länkarna nedan.

Senast granskad: 2022-08-30