Taxonomi

Taxonomiförordningen – även kallad EU:s taxonomi - är ett klassificeringssystem som fastställer kriterier för när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Detta är en översiktlig och icke-uttömmande beskrivning av dessa kriterier och förordningens innehåll.

Taxonomiförordningens syfte

Förordningen syftar till att bidra till att uppfylla de tre målen för hållbar utveckling i EU. Dessa tre mål är att

  • styra kapitalflöden mot investeringar i hållbara verksamheter för att uppnå hållbar tillväxt för alla
  • hantera finansiella risker till följd av klimatförändringar, naturkatastrofer, miljöförstöring och sociala problem
  • främja öppenhet och långsiktighet i finansiell och ekonomisk verksamhet.

Taxonomiförordningen fastställer kriterier för när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Vem berörs av taxonomin?

Taxonomiförordningen kompletterar kraven på upplysningar i andra regelverk och berör på så sätt de aktörer som omfattas av de regelverken.

Till exempel ska företag som har en skyldighet att upprätta en hållbarhetsrapport även redovisa i vilken utsträckning företagets verksamheter omfattas av och är i linje med EU:s taxonomi. Läs mer på sidan Hållbarhetsrapportering.

Även finansiella företag som omfattas av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) ska redogöra för i vilken utsträckning en finansiell produkts underliggande investeringar är i ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara enligt taxonomiförordningen. Läs mer på sidan Kraven i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Även andra regelverk, till exempel den kommande förordningen för en europeisk standard för gröna obligationer kan komma att utgå från kriterierna i taxonomiförordningen.

Kraven för hållbarhet

För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen samt uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet.

Det krävs också att verksamheten överensstämmer med mer detaljerade villkor, så kallade tekniska granskningskriterier, som fastställs av EU-kommissionen i delegerade akter till förordningen. De tekniska granskningskriterierna ska användas för att bedöma om en ekonomisk verksamhet väsentligt bidrar till eller orsakar betydande skada för miljömålen.

Taxonomin omfattar följande miljömål:

  • begränsning av klimatförändringar
  • anpassning till klimatförändringar
  • hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • övergång till en cirkulär ekonomi
  • förebyggande och kontroll av föroreningar
  • skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Mer ingående information finns på sidan Kriterierna i taxonomiförordningen.

När börjar kraven gälla?

Taxonomiförordningen började tillämpas den 1 januari 2022 för de två miljömål som rör klimatet. Från den 1 januari 2023 började den tillämpas även för de återstående fyra miljömålen: vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, miljöförstöring och biologisk mångfald.

PÅ EU-kommissionens webbplats finns en sida med tidsplan och annan information om taxonomiförordningen, se EU Taxonomy Navigator (EU-kommissionen)


Senast granskad: 2023-11-14