FI och konsumentskydd

Finansmarknaden fyller en viktig funktion för samhällsekonomin i stort – och för enskilda konsumenter och hushåll. Det finansiella systemet gör det möjligt för dig som konsument att låna till boende, försäkra ditt hem och din familj, spara till pensionen och betala räkningar.

Många finansiella beslut har stor påverkan på den enskilda konsumentens ekonomiska situation, samtidigt som de ofta är svåra att utvärdera. Dels kan finansiella produkter vara komplexa, dels kan det vara lång tid mellan beslut och utfall.

De finansiella företagen har på så sätt ett informations- och kunskapsövertag gentemot dig som enskild konsument. Sammantaget gör detta att du som konsument på finansmarknaden har ett särskilt skyddsbehov. Därför finns det regler som styr hur företagen ska uppföra sig gentemot sina kunder. Det handlar exempelvis om vilken information som ska ges, att intressekonflikter ska hanteras och att företagen även i andra avseenden ska ta tillvara konsumenternas intresse.

FI har fått i uppdrag av regeringen att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning. FI ska genom utbildning öka konsumenternas kunskap och därmed hjälpa dem att ta bättre ekonomiska beslut. Merparten av arbetet med privatekonomisk utbildning bedrivs i nära samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer. Syftet är att öka konsumenternas medvetenhet och kunskaper inom det privatekonomiska området för att de ska kunna ta till sig den information som ges. För att kunna nå ut till en bred målgrupp fokuserar FI på att utbilda vidareinformatörer. Utbildningsinsatserna riktas till specifika grupper, till exempel skolungdomar, nyanlända och unga arbetslösa.

Senast granskad: 2018-04-27
Laddar sidan