Ledningsprövning

Ett bostadskreditinstitut ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget.

Kravet gäller:

  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes eventuella ersättare.

Om ändringen gäller en person i ledningen för en kreditförmedlare ska också handlingar bifogas som styrker att personen genomgått ett sådant kunskapstest som avses i 5 kap. 5 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter.

FI gör en lämplighetsprövning av personerna ovan sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

Anmälan ska innehålla

Ifylld och underskriven blankett för varje person som ska prövas, se nedan under läs mer.

Avgift

I samband med anmälan ska en avgift på 14 400 kronor betalas till FI. Ingen avgift utgår för anmälan när enbart antalet styrelseledamöter minskas. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig och avgiften betald.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan