Svenska tjänstepensionsföretags verksamhet utomlands

Gränsöverskridande verksamhet

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet

Om ett tjänstepensionsföretag vill meddela försäkringar från Sverige i ett land inom EES för risker belägna i eller för åtaganden som ska fullgöras i något annat EES-land, ska företaget enligt 3 kap. 2 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag (LTF) underrätta FI om det.

Underrättelsen ska innehålla:

  • företagets namn
  • i vilket eller vilka länder som verksamheten ska äga rum
  • de risker eller åtaganden som verksamheten ska omfatta

Om ett tjänstepensionsföretag avser att ändra något av de förhållanden som har angetts i en sådan underrättelse, ska en underrättelse om ändring av gränsöverskridande verksamhet göras enligt 3 kap. 8 § LTF.

Avgift

En avgift på 15 000  kronor ska betalas till FI. För underrättelse om ändring av gränsöverskridande verksamhet är avgiften 4 000  kronor.

Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

Om FI godkänner den planerade verksamheten ska FI lämna ett meddelande till den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten ska drivas inom tre månader från det att FI tagit emot en underrättelse enligt 3 kap. 2 § LTF.

FI ska underrätta tjänstepensionsföretaget om att detta meddelande lämnats. Den gränsöverskridande verksamheten får påbörjas tidigast när tjänstepensionsföretaget har tagit emot en underrättelse från FI om vilka regler för verksamheten som är tillämpliga i värdlandet, eller i vart fall sex veckor efter det att den behöriga myndigheten i det landet tagit emot FI:s meddelande.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-11-20
Laddar sidan