Utländska tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Tjänstepensionsinstitut med säte inom EES

Utländska tjänstepensionsinstitut som i sitt hemland har tillstånd eller är registrerat för att bedriva verksamhet avseende tjänstepension får driva sådan verksamhet i Sverige från en sekundäretablering eller genom gränsöverskridande verksamhet. De huvudsakliga bestämmelserna finns i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige (LUFT).

Utländska tjänstepensionsinstitut inom EES står under finansiell tillsyn av den behöriga myndigheten i hemlandet, det vill säga, i tillämpliga delar, tillsyn över solvens, försäkringstekniska avsättningar och skuldtäckning. FI ansvarar för tillsynen i övrigt, däribland att instituten fullföljer sin informationsskyldighet samt andra svenska bestämmelser som rör institutets verksamhet i Sverige. När det gäller sekundäretableringar i Sverige bevakar FI även institutens företagsstyrning, regelefterlevnad, skadereglering och klagomålsrutiner, se 3 kap. LUFT.

FI har utfärdat rekommendationer för klagomålshantering där FI råder företagen att ha klagomålsansvariga personer (en eller flera) och att registrera de klagomål som de tar emot (se Allmänna råd [FFFS 2002:23] om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter).

Ansökan

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut som vill börja driva verksamhet i Sverige genom en sekundäretablering (filial, generalagent eller generalrepresentation) ska anmäla detta till den behöriga myndigheten i det EES-land där företaget har tillstånd att driva verksamhet avseende tjänstepension. Det är sedan hemlandets tillsynsmyndighet som godkänner den gränsöverskridande verksamheten och underrättar FI. Se vidare 2 kap. 1-3 §§ LUFT.

En försäkringsgivare som anmält sekundäretablering i Sverige ska genom sin företrädare underrätta FI när den påbörjat sin verksamhet i Sverige enligt 2 kap. 4 § LUFT.

Handläggningstid

  • Verksamhet från filial, generalagent eller generalrepresentation i Sverige (sekundäretablering) får börja drivas två månader efter det att FI har mottagit en underrättelse från hemlandsmyndigheten (eller dessförinnan om FI medger det).
  • Gränsöverskridande verksamhet får börja drivas så snart FI mottagit en anmälan från hemlandsmyndigheten.

Läs mer

Senast granskad: 2020-11-20
Laddar sidan