Krisberedskap

Krisberedskap inom det finansiella området

FI:s verksamhet för krisberedskap har visat att samverkan mellan berörda myndigheter och företrädare för finanssektorn ger en bättre krishanteringsförmåga och ökad krisberedskap.

År 2005 tog FI initiativ till ett samarbete för att skapa en bättre krisberedskap och stärka robustheten i den finansiella sektorn. Samarbetetsgruppen kallas Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS).

I samarbetet deltar - förutom FI - Bankföreningen, Bankgirocentralen BGC, Försäkringskassan, Euroclear Sweden, Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring, Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Nasdaq/OMX, Riksbanken, Riksgälden och Sparbankernas riksförbund.


Senast granskad: 2021-09-13